6. Επαγγελματική Εμπειρία

9/2011 – σήμερα: Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΛΗΔΙ) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, η οποία συγκρο-τήθηκε στην 26η/15.12.2017 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
 • Μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (απόφαση 8945/08.03.2018).
 • Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» (απόφαση 4/10.09.2015 της Γενικής Συνέλευ-σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.).

 

4/1999 – σήμερα:       Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», από τον Ιανουάριο 2017 μέχρι σήμερα (ΦΕΚ 10/Υ.Ο.Δ.Δ./16.01.2017).
 • Διευθυντής της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (http://nts.cti.gr) του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», από τον Μάιο 2011 μέχρι σήμερα.
 • Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (11/1999 – 5/2011), με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (μέσο πλήθος εργαζόμενων: 30) και οικονομικής διαχείρισης του Τομέα, καθώς και των έργων που εκτελεί.
 • Μηχανικός δικτύων με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύων Η/Υ ευρείας περιοχής (4/1999 – 10/1999).
 • Υπεύθυνος έργων του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., διοίκησης των ομάδων έργων και υπεύθυνος των παραδοτέων έργων.
 • Μέλος και πρόεδρος επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών με σκοπό την υλοποίηση των έργων του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.

 

4/2016 – σήμερα:       Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανοικτή Διακυβέρνηση

 • Συντονιστής (άμισθος) της Ομάδας Διοίκησης Έργου του ΥΠΠΕΘ για τη «Συνάθροιση της ζήτησης τηλεπικοινωνιακών τελών της Εκπαίδευσης» Απόφαση Γενικού Γραμματέα με αριθμό 100502/17.06.2016 (ΑΔΑ: Ω5ΥΓ4653ΠΣ-ΖΥΦ).
 • Μέλος (άμισθο) της Ομάδας Διοίκησης Έργου του ΥΠΠΕΘ για το «Ανοιχτό Λογισμικό, Περιεχόμενο και Εξοπλισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης», Απόφαση Γενικού Γραμματέα με αριθμό 57711/Ζ1/6.4.2016 (ΑΔΑ: 6ΩΕΕ4653ΠΣ-2ΔΩ).
 • Μέλος (άμισθο) της Ομάδας Διοίκησης Έργου του ΥΠΠΕΘ για τη «Ψηφιακή Πολιτική και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση», Απόφαση Υπουργού Παιδείας με αριθμό 47172/18.03.2016 (ΑΔΑ: ΩΗ2Ν4653ΠΣ-ΓΧ5).

 

7/2016 – σήμερα:       «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet)

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη-κεδροσκοπικής εταιρείας «Ακαδη-μαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet), ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

 

1/2010 – 12/2011:     Γραφείο Πρωθυπουργού, Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Συντονιστής (άμισθος) για θέματα εφαρμογής των ηλεκτρονικών προμηθειών στη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων.

 

7/2001 – 7/2004:       Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

 • Επιστημονικός σύμβουλος (άμισθος) με αρμοδιότητες σε θέματα εκπαιδευτικών δικτύων και ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Συντονιστής της Τεχνικής Επιτροπής και τεχνικός υπεύθυνος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (7/2002 – 7/2004), με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των έργων μέσω των οποίων αναπτύσσεται και λειτουργεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

3/2003 – 7/2004:      Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Μέλος (άμισθο) της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβούλων για το συντονισμό της υλο-ποίησης του ΕΠ ΚτΠ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αρμοδιότητες σε θέματα εκπαίδευσης και ευρυζωνικών υποδομών.

 

12/1995 – 3/1999:    Τεχνικό Επιμελητήριο (Τ.Ε.Ε.) – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας       

Συνεργάτης πλήρους απασχόλησης με αρμοδιότητες:

 • Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος μηχανογράφησης των διοικητικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Ελλάδας.
 • Ανάπτυξη και λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών του Τ.Ε.Ε. στη Δυτική Ελλάδα. Τεχνικός υπεύθυνος του κόμβου Πάτρας και υπεύθυνος υλοποίησης του web site.
 • Επιστημονικός Σύμβουλος σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα.
 • Διοικητικός υπεύθυνος του φορέα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης του Τ.Ε.Ε. (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (7/1996 – 12/1997), με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό και τον συντονισμό ενεργειών συνεχιζόμενης κατάρτισης για μηχανικούς.

 

10/1997 – 2/1998:    Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (Α.Δ.Ε.Π.)

 • Εξωτερικός συνεργάτης και μέλος της μελετητικής ομάδας για την εκπόνηση του «Επιχει-ρησιακού Σχεδίου Απασχόλησης για την Αχαΐα» στο πλαίσιο σύνταξης του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης.

 

6/1989 – 12/1998:     Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού έργου «ESPRIT-ΙΙ 2104, Polyglot» – Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού έργου «ΜΕΝΤΩΡ» – ΕΤΒΑ.
 • Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Επεξεργασίας Ήχου του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλε-πικοινωνίας (http://www.wcl.ee.upatras.gr/audiogroup).

 

6/1989 – 3/1999:       Αυτασχολούμενος

 • Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Λιμενικό Ταμείο Πατρών, Δήμοι Πατρέων, Γαστούνης, Κάστρου-Κυλλήνης, Τυρού Αρκαδίας, κλπ).
 • Μέλος της εταιρείας «Analysis – Sound and Information Technology», με αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη σε εφαρμογές πληροφορικής (7/1993 – 7/1996).
 • Ανάπτυξη λογισμκού για εφαρμογές στον Ιδιωτικό τομέα.