7. Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα

2007 – σήμερα «Λειτουργία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» – Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Υπεύθυνος έργου.

2009 – σήμερα «eTwinning – Συνεργασίες σχολείων στην Ευρώπη» – Χρηματοδότηση: Erasmus Plus, EACEA/EU – Υπεύθυνος έργου.

2017 – σήμερα eSafety Plus, KA2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic partnerships, Erasmus Plus (GR) – Υπεύθυνος έργου.

2016 – σήμερα World of Physics, “An innovative virtual reality educational environment for school physics education”, 2016-1-CY01-KA201-017371, KA2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic partnerships, Erasmus Plus (CY) – Υπεύθυνος έργου ομάδας ΙΤΥΕ.

2016 – σήμερα EduWeb – “Combating Digital Exclusion: Children educate digitally illiterate adults in safe and creative web”, KA2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic partnerships, 2016-1-EL01-KA201- 023649, Erasmus Plus (EL) – Υπεύθυνος έργου ομάδας ΙΤΥΕ.

2016 – σήμερα Nestor Plus, “Networked European School Web Radio”, 2016-1-EL01-KA201- 023575, KA2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic partnerships, Erasmus Plus (EL) – Υπεύθυνος έργου ομάδας ΙΤΥΕ.

2016 – σήμερα «Επέκταση και Τεχνική Υποστήριξη του Πλ. Συστ. VOUCHER.GOV.GR για τις Ανάγκες Υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ23» – ΕΣΠΑ 2014-2020 – Υπεύθυνος έργου.

2016 – σήμερα «Επέκταση και Τεχνική Υποστήριξη του Πλ. Συστ. VOUCHER.GOV.GR για τις Ανάγκες Υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ15» – ΕΣΠΑ 2014-2020 – Υπεύθυνος έργου.

2016 – σήμερα «Προσαρμογή και Υποστήριξη Πλ. Συστ. Voucher για τις Ανάγκες Υλοποίησης της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ22» της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής» – ΕΣΠΑ 2014-2020, Υπεύθυνος έργου.

2016 – 2018 VR4STEM, “Virtual Reality for STEM Entrepreneurship Training”, 2015-3-RO01-KA205-022949, KA2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic partnerships, Erasmus Plus (RO), υπεύθυνος Ι.Τ.Υ.Ε.

2016 – 2017 «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, Προσαρμογής και Επέκτασης του Πλ. Συστ. VOUCHER.GOV.GR για τις ανάγκες της πρόσκλησης ΑΝΑΔ 06» – ΕΣΠΑ 2014-2020, Υπεύθυνος έργου.

2016 – 2017 «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, Προσαρμογής και Επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος VOUCHER.GOV.GR για τις ανάγκες της πρόσκλησης ΑΝΑΔ_05» – ΕΣΠΑ 2014-2020, Υπεύθυνος έργου.

2015 – 2016 ORBIT Business Continuity as a Service, FP7 Seventh Framework Programme, μέλος ομάδας έργου.

2015 – 2016 ORCHESTRA – “Optical performance monitoring enabling dynamic networks using a Holistic cross-layEr, Self-cofigurable TRuly flexible Approach” (Contract 645360), Horizon 2020-ICT-2014-1, μέλος ομάδας έργου.

2015 – 2016 STEP – “Supporting teachers and parents’ partnerships through social-networking technologies” (LLP-Grant agrrement number 2013-3698/001-001), EE, μέλος ομάδας έργου.

2014 – 2015 «Ανάπτυξη & Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης & Αντιμετώπισης των φαινο-μένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» – ΕΣΠΑ 2007-2013, Υπεύθυνος έργου.

2013 – 2015 DynaCargo – «Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει», Πρόγραμμα Συνεργασία/ΓΓΕΤ, 1/9/2013 – 30/6/2015.

2013 – 2014 TRANSIT – «TRANSversal key competences for lifelong learning: TraIning teachers in competence based education», LLP 2007-2013, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1/11/2013 – 31/10/2014

2012 – 2016 PhoxTrot, “Photonics for High-Performance, Low-Cost and Low-Energy Data Centers and High Performance Computing Systems: Terabit/s Optical Interconnect Technologies for On-Board, Board-to-Board and Rack-to-Rack data links”, FP7 Seventh Framework Programme, ICT-2011-8, 1/10/2012 – 30/9/2016

2011 – 2015 «Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Ενημέρωσης STEP των πολιτών για τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα, ΕΣΠΑ 2007-2013 – Υπεύθυνος έργου.

2011 – 2015 «ΣΤΗΡΙΖΩ» – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξης του Ψηφιακού Σχολείου – ΕΣΠΑ 2007-2013 Υπεύθυνος έργου.

2011 – 2015 Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού (“voucher”) – ΕΣΠΑ 2007-2013 – Υπεύθυνος έργου.

2007 – 2008 «Εκπαιδευτικός Ιστός» – Διαχείριση συστημάτων ασύγχρονης τηλε-κπαίδευσης – ΕΠ ΚτΠ – Υπεύθυνος έργου.

2006 – 2009 «Ευρυζωνική αναβάθμιση πρόσβασης σχολείων στη Δυτική Ελλάδα» – ΕΠ ΚτΠ (Π105) – Υπεύθυνος έργου.

2005 – 2006 «Έρευνα Χρήσης – Επίδρασης ΕΔΕΤ2» – ΕΠ ΚτΠ – Μέλος ομάδας έργου.

2005 – 2006 «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» – ΕΠ ΚτΠ – Μέλος ομάδας έργου.

2004 – 2009 «eTwinning – Συνεργασίες σχολείων στην Ευρώπη» – Life Long Learning Program – Υπεύθυνος ομάδας Ε.Α.Ι.Τ.Υ.

2004 – 2007 «Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) Δυτικής Ελλάδος» – ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Μέλος ομάδας έργου.

2005 – 2006 «Enabling Grids for E-science in Europe» – IST – Μέλος ομάδας έργου.

2005 – 2008 «Δίκτυο προώθησης διαπολιτισμικότητας» – ΚΠ Equal – Υπεύθυνος Έργου.

2007 – 2008 «Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» – ΕΣΠΑ – Υπεύθυνος έργου

2005 – 2007 «Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών τηλεδιάσκεψης / τηλεπιμόρφωσης για την εκπαίδευση στην Περιφ. Δυτ. Ελλάδος» – ΕΠ ΚτΠ – Μέλος ομάδας έργου.

2005 – 2007 «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα» – ΕΠ ΚτΠ- Μέλος ομάδας έργου.

2005 – 2007 «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης» – ΕΠ ΚτΠ – Υπεύθυνος έργου.

2004 – 2007 «Προώθηση Ευρυζωνικότητας στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» – ΕΠ ΚτΠ – Μέλος ομάδας έργου.

2004 – 2006 «Τεχνική υποστήριξη για την κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας» – ΕΠ ΚτΠ – Μέλος ομάδας έργου.

2004 – 2006 «MUFINS: Multi – Functional Integrated Arrays of Inteferometric Switches» – ΕΕ – Μέλος ομάδας έργου.

2004 – 2005 6NET – “Large-scale international IPv6 pilot network” – ΕΕ – Μέλος ομάδας έργου

2004 – 2005 «Προηγμένες Υπηρεσίες ΕΔΕΤ ΙΙ/VNOC» – ΕΔΕΤ – Μέλος ομάδας έργου.

2003 – 2005 DIGI-Q – ΕΕ – Μέλος ομάδας έργου.

2003 – 2005 «Οριζόντια δράση δικτύωσης δημοσίων κέντρων πληροφόρησης» – ΕΠ ΚτΠ – Υπεύθυνος έργου.

2003 – 2005 «Εξοπλισμός και Δικτύωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Υποδομές Υποστήριξης των σχολείων» – ΕΠ ΚτΠ – Υπεύθυνος έργου.

2003 – 2005 «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης» – ΕΠ ΚτΠ- Υπεύθυνος έργου.

2003 – 2004 «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ» – ΕΠ ΚτΠ (ΚτΠ ΑΕ) – Υπεύθυνος έργου.

2002 – 2004 «Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUnet: Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία» – ΕΠ ΚτΠ – Υπεύθυνος έργου.

2002 – 2003 «Υλοποίηση portal Παν. Πελοποννήσου» – ΕΠ ΚτΠ- Υπεύθυνος έργου.

2002 – 2003 «Υλοποίηση προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» – ΕΠ ΚτΠ – Υπεύθυνος έργου.

2002 – 2003 «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Εκπαίδευση, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – EDUnet: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών» – ΕΠ ΚτΠ – Υπεύθυνος έργου.

2002 – 2002 Αναλογιστική Μελέτη για τα τηλεπικοινωνιακά τέλη των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΠΘ – ΥΠΕΠΘ – Μέλος ομάδας μελέτης.

2002 – 2002 Μελέτη «Δικτυακές Υποδομές: Δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» – ΥΠΕΠΘ – Μέλος ομάδας έργου ΥΠΕΠΘ.

2001 – 2007 «Δικτυωθείτε – Εκπαιδευτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας» – ΕΠ ΚτΠ – Υπεύθυνος έργου.

2001 – 2001 Μελέτη «Άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο ΥΠΕΠΘ για την Κοινωνία της Πληροφορίας» – ΥΠΕΠΘ – Μέλος ομάδας μελέτης.

2000 – 2001 «PATREAS–NET»: Υποστήριξη Λειτουργίας και Ανάπτυξης Δικτύου Τηλεματι- κής και Νέων Υπηρεσιών Παν.Πατρών, ΕΠ ΚτΠ (Γ’ ΚΠΣ), Μέλος ομάδας έργου.

2000 – 2002 ANAIS/GROWTH – ΕΕ- Μέλος ομάδας έργου.

1999 – 2001 «Ασκοί του Αιόλου: – Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού Δικτύωση και Υποστή-ριξη Λειτουργίας Σχολικού Δικτύου σε Ευρεία Κλίμακα» – ΕΠΕΑΕΚ Ι (Β’ ΚΠΣ) – Επιστημονικός υπεύθυνος.

1999 – 1999 Έργο τεχνικού συμβούλου στο ΕΑΠ για την πιστοποίηση του συστήματος κληρώσεων φοιτητών – ΕΑΠ- Μέλος ομάδας έργου.

1997 – 1998 Μελέτη «Επιχειρησιακό Σχέδιο Απασχόλησης για την Αχαΐα» – Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρα – Μέλος ομάδας μελέτης.

1997 – 1997 «FRIENDS – Farming and Rural Information Expertise and Dissemination Services» – ΕΕ – Μέλος ομάδας έργου.

1995 – 1999 Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.

1993 – 1993 «ΜΕΝΤΩΡ» – ΕΤΒΑ -Μέλος ομάδας έργου.

1989 – 1992 «Polyglot, ESPRIT-ΙΙ 2104» – Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Μέλος ομάδας έργου.

Η συμμετοχή μου σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους, συνοψίζεται στον πίνακα και αναλύεται ως ακολούθως:

 

Έργα / Ρόλοι Υπεύθυνος έργου Μέλος ομάδας έργου Σύνολο
Εθνικά

26

17

43

Ευρωπαϊκά

8

11

19

Σύνολο

34

28

62

 

Η συμμετοχή μου στη συγγραφή ερευνητικών και αναπτυξιακών προτάσεων συνοψίζεται στον πίνακα:

Προτάσεις έργων Αριθμός
Ερευνητικές

16

Αναπτυξιακές

29

Σύνολο

45