8. Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών

 1. Μέλος επιτροπής διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού «Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για το Εθνικό Μητρώο Καρκίνου Μαστού και την υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλε-διάγνωσης και προληπτικής παρακολούθησης του γυναικείου πληθυσμού με σκοπό την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού e-ΠΡΟΛΗΨΗ», Προϋπολογισμός 1.067.480 €, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (2011 – 2014).
 2. Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τεχνολο-γίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (2013-2018).
 1. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κ.Λ.Η.ΔΙ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, η οποία συγκροτήθηκε στην 26η/15.12.2017 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
 2. Μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (απόφαση 8945/08.03.2018).
 3. Αναπληρωματικό μέλος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) (απόφαση 24831/30.07.2018).
 4. Πρόεδρος της Επιτροπής για την Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση των Πληροφοριακών Συστημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου και Υποβολή Πρότασης για τη Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (απόφαση 7025/ 26.02.2016).
 5. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (απόφαση 23/21.11.2016 της Γενικής Συνέλευσης).
 6. Μέλος της Επιτροπής Επιστημονικού Συντονισμού του Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (απόφαση 23/21.11.2016 της Γενικής Συνέλευσης).
 1. Μέλος της Επιτροπής για την Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, που ορίστηκε με απόφαση της 14/23.6.2014 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
 2. Μέλος της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής σεμιναρίων / εκδηλώσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, που ορίστηκε με απόφαση της 14/23.6.2014 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
 3. Μέλος της Ειδικής Επιτροπής Κατάρτισης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, που ορίστηκε με την απόφαση 11563/2.9.2013 του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
 4. Μέλος της Ομάδας Ομοτίμων για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας. Συντάκτης της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης (9/1997 – 12/1997).