5. Διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων

Α. Διεθνή Συνέδρια (αριθμός: 2)

  1. NLP4SMA-2018, Special Session: “Natural Language Processing for Social Media Analysis”, hosted at SETN 2018, 9-15 July 2018, Patras, Greece, Organizing Committee.
  2. PCI 2016 – 20th Panhellenic Conference on Informatics, 10-12 Nov. 2016, Patras, Greece, Program Committee Chair.

 

Β. Ελληνικά Συνέδρια (αριθμός: 5)

  1. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018.
  2. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση», Πάτρα 24-26 Νοεμβρίου 2017.
  3. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με διεθνή συμμετοχή «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και της ανοικτότητας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», Πάτρα 25-27 Νοεμβρίου 2017.
  4. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με διεθνή συμμετοχή, για τα συνεργατικά προγράμματα στην Εκπαίδευση, 11-13 Nοεμβρίου 2015, Πάτρα.
  5. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning, για την «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», 14-16 Νοεμβρίου 2014, Πάτρα.